Wydział Oceanografii i Geografii Informacje dla pracowników

Hospitacje zajęć dydaktycznych

Celem procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Oceanografii i Geografii jest dążenie do kontroli oraz systematycznej poprawy jakości kształcenia. Ocena i zalecenia po hospitacji zajęć dydaktycznych mają na celu motywowanie pracowników naukowo-dydaktycznych do dbałości o wysoką jakość zajęć, merytoryczną poprawność realizowanych tematów i doskonalenie stosownych metod dydaktycznych. Podczas hospitacji zajęć dydaktycznych należy zwrócić uwagę na dokonanie oceny następujących elementów:

  • konstrukcja zajęć,

  • przygotowanie prowadzącego,

  • sposób określenia celu dydaktycznego,

  • czy cel zajęć został zrealizowany,

  • komunikatywność prowadzącego oraz umiejętność nawiązania kontaktu ze studentami i ich aktywizacji,

  • wykorzystanie materiałów dydaktycznych, pomocy audiowizualnych,

  • ogólna ocena zajęć powinna zawierać zalecenia dla osoby hospitowanej, które w przyszłości służyłyby poprawie jakości kształcenia lub stwierdzenie, że sposób przeprowadzenia zajęć nie wymaga poprawy w żadnym aspekcie.

W związku z procedurami mającymi na celu podnoszenie jakości kształcenia kopię dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych należy przekazać do Dziekanatu Wydziały do mgr Agnieszki Kołodziejskiej.

Hospitacje zajęć dydaktycznych - formularz

Ostatnio modyfikowane: 23.09.2013